مصطفی آقاعلی بخشدارشال: رسالت امروز شوراها ترغیب شهروندان به مشارکت در امور بهداشتی ، زیست محیطی و استفاده بهینه ازمنابع آب می باشد .

جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرک مدرس ازتوابع بخش شال باحضورآقاعلی بخشدار شال واعضای شورای اسلامی شهرک مدرس درمحل دفتر بخشداری برگزارشد .
ارسال شده توسط روابط عمومی بخشداری شال | متن کامل