مصطفی آقاعلی بخشدارشال: طرح مفتاح الجنه کوچکترین اقدام در راستای دلجویی از خانواده های بی بضاعت و ایتام می باشد .

آقا علی بخشدار شال به همراه ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) ، مدیرمرکز بهداشتی ودرمانی و اعضای شورای اسلامی شهرک مدرس از ۵ خانواده تحت حمایت این نهاد در قالب طرح مفتاح الجنه دیدار نمودند .
ارسال شده توسط روابط عمومی بخشداری شال | متن کامل