کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان آوج از سایت های الگویی استان کرمانشاه بازدید کردند

بمنظور آشنایی با آخرین یافته های تحقیقاتی ؛ مسئولین مراکز جهاد کشاورزی و کارشناسان فنی شهرستان آوج از سایت های الگویی استان کرمانشاه بازدید کردند .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل