رودخانه شاهرود بستر مناسبی برای توسعه آبزی پروری دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : استان قزوین ظرفیت مستعدی در توسعه آبزی پروری دارد و می تواند از بستر رودخانه شاهرود برای این امر استفاده بهینه کرد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل