محیط زیست قزوین پس از ۳۶۵ روز

قزوین یکی از شهرهای صنعتی در سال‌های اخیر شاهد آلودگی‌های محیط‌ زیستی بسیاری بوده‌است. محیط زیست بیش از آنکه یک فرصت برای رشد و توسعه شهر باشد، در صورت عدم توجه و سوء مدیریت می‌تواند، به عنوان بحران و در نهایت تهدید تلقی شود. براین اساس فروردین امروز، در سالی که گذشت، مهمترین مسائلی که زمین و هوای قزوین با آن درگیر بوده را مرور می‌کند؛ هرچند چندین سال است که مسائل محیط زیستی قزوین اگر افزایش نداشته، کاهش هم نداشته‌است.
ارسال شده توسط فروردین . امروز | متن کامل