در روز طبیعت ۶۰تن پسماند جمع آوری شد

کارگران سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین در روز طبیعت ۶۰تن انواع پسماند را از نقاط مختلف شهری ، نواحی منفصل ، بوستان ها ی درون شهری و مراکز تفریحی و گردشگری جمع آوری کرده و جهت بازیافت به مجتمع محمدآباد منقل کردند . مجتبی منتظری ، رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین با بیان خبر فوق افزود: در این روز ۹۰نفر نیروی انسانی کار جمع آوری و انتقال پسماندها را برعهده داشتند .
ارسال شده توسط روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین | متن کامل