راه اندازی هلدینگ بازرگانی و تحول در نظام تعاونی ها در اولویت قرار می گیرد

معاون وزیر و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: راه اندازی هلدینگ بازرگانی و تحول در نظام تعاونی ها اولویت ما در سال آینده است.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل