مسجدی‌ها ۳/۵ درصدند؛ آیا؟

طبیعی است وقتی متولیان مساجد به جای هدایتگری جامعه در امور دینی و فرهنگی، به امور سیاسی رایج می‌پردازند و با اجرای هر برنامه‌ی فاقد ارزش و محتوایی، بخشی از مردم را از مساجد دور می‌کنند؛ نتیجه می‌شود آماری که جانشین فرمانده‌ی سپاه صاحب‌الامر(عج) استان در نشست استانی مربیگری پیشگیری از اعتیاد، ارایه کرده‌اند. وی در این نشست تنها ۳/۵ درصد جمعیت استان قزوین، یعنی حدود ۵۰ هزار نفر از حدود یک و نیم میلیون جمعیت ‌را مسجدی دانسته‌اند که امیدواریم حداقل همین آمار به درستی استخراج شده باشد. چرا که با توجه به عملکرد برخی از مساجد، اگر همین میزان از مردم جامعه‌ی کوچک ما مسجدی باشند؛ جای شکرش باقی است.
ارسال شده توسط سیفی | متن کامل