قانون جامع خاک ۱۲ سال است که در مجلس خاک می خورد

منوچهر گرجی درحاشیه شرکت درهمایش ملی سالانه علوم خاک در باغستان قزوین درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : آب و خاک دو منبع مهم و حیاتی درعرصه کشاورزی است واگر هرکدام مورد بی توجهی قرار گیرد می تواند فاجعه بار باشد.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل