مدیران بی انگیزه و ناکارآمد؛ همچنان مهم ترین چالش دولت و استان قزوین!

رسانه های استان از ابتدای ورود زاهدی به ساختمان میدان سرداران، از برخی سخنان برداشتی ابهام آلود داشتند. از همان روزهای اولی که در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره «برنامه هایش» به جواب کلی «اجرای برنامه های دولت» بسنده کرده و ذهن کنجکاو افکار عمومی را همچنان بی جواب گذاشته بود. برنامه باید ریز و جامع باشد و در آن به ظرفیت های هر منطقه و تهدیدهای خاص آن و همه جوانب نگریسته شود و اینکه به سادگی و در یک جمله یک خطی کل برنامه مدیریتی استان را به «اجرای برنامه های دولت» تقلیل داده شود، شایسته و در خورد استاندار باتجربه ای مثل زاهدی نبود و نیست. با این حال، بعد از گذر چند ماه از مدیریت زاهدی بر استان قزوین، همچنان برنامه ای از ساختمان سرداران بیرون نیامده و معلوم نیست استاندار قزوین با کوله باری سنگین از تجربه مدیریت در پست های مختلف دولتی، بالاخره سکان کشتی استان را به چه سمتی خواهد چرخاند. چندی پیش در صداوسیما از مدیریت ارشد دولت در قزوین پرسیده بودند برای تغییرات مدیریتی چه برنامه هایی دارد؛ عبدالمحمد زاهدی در پاسخ گفته بود: «در تغییرات مدیریتی عجله‌ای ندارم و باید به حجت برسم». این حجت که روزبه و همتی، استانداران پیش از زاهدی، نیز برای رسیدن به آن عجله ای نداشتند؛ از نظر کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اجتماعی استان قزوین معضلی بود که گره آن فقط به دست استاندار باز می شد، اما دریغ که این دست هر جا گرهی گشود، گرهی بزرگتر بر ریسمان در هم تنیده و کلاف سردرگم سیاست و اجتماع قزوین زد.
ارسال شده توسط صفحه ۲ هفته نامه تابان | متن کامل