ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی صنایع دستی چرم قزوین شماره استاندارد ملی دریافت کرد

چرم قزوین در بخش‌ ویژگی‌ های فیزیکی و مکانیکی موفق به دریافت شماره استاندارد ملی شد
ارسال شده توسط میراث فرهنگی | متن کامل