تحرک نسبی زمین و مسکن در تاکستان

آلودگی هوا - زلزله - ترافیک - بحران آب و...در تهران یکی از دلایل است
ارسال شده توسط توسعه تاکستان | متن کامل