توسعه گلخانه در استان قزوین باید با شتاب بیشتری دنبال شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: استان قزوین پتانسیل مستعدی در بخش کشاورزی دارد بنابراین توسعه گلخانه ها در این استان باید با شتاب بیشتری دنبال شود .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل