کارگاه ارتباط موثر در فرهنگسرای شهیدرجایی قزوین برگزار شد

کارگاه ارتباط موثر در فرهنگسرای شهیدرجایی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.
ارسال شده توسط سازمان فرهنگی شهرداری | متن کامل