تهدیدات فضای مجازی را به فرصت تبدیل کنیم

درافشانی،سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت: با شناخت فرصت های مجازی می توان تهدیدات فضای مجازی را شناسایی و آنها را به فرصت تبدیل کرد،بنابراین باید تهدیدات و فرصت های پیش رو را شناسایی و برای آنها برنامه ریزی کنیم.
ارسال شده توسط سازمان فرهنگی شهرداری | متن کامل