روز های سخت و بحرانی شهرداری های استان قزوین // برخی از شهرداری ها ی کوچک استان درآستانه ورشکستگی قرار گرفته اند// بسیاری از شهرداری های استان قزوین با چالش و مشکلات زیادی در زمینه درآمد و تحقق بودجه مواجه هستند

بهر حال به جرات می توان گفت که در مجموع این روزها بسیاری از شهرداری های استان قزوین با چالش و مشکلات زیادی در زمینه درآمد و تحقق بودجه مواجه هستند و در خیلی از شهرها، کارمندان و کارگران چند ماهی است که حقوق دریافت نکرده اند و کارگران خدمات شهری این شهرداریها صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته اند و با دریافت مساعده های قطره چکانی زندگی را باسختی می گذرانند و همچنان منتظر گشایشی در اعتبارات شهرداری ها هستند. هر چند که کاهش هر ماهه کمک های دولتی بویژه کمک های ردیف مالیات ارزش افزوده امید بهبود را برای شهرداری ها کوچک به حداقل رسانده است.
ارسال شده توسط خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر