آب انبار سردار بزرگ قزوین (عکس)

آب انبار سردار بزرگ، بزرگترین آب انبار تک گنبدی ایران است و در خیابان راه آهن قرار دارد. بانیان این بنا محمد حسن خان و محمد حسین خان سردار از امرای فتحعلی شاه قاجار بودند. آب انبار دارای سر دری رفیع با قوس جناغی است. راه شیر آب انبار پنجاه پله سنگی دارد و برای دسترسی به آب باید دوازده و نیم متر پایین رفت. مخزن آب آن مربع شکل و به ابعاد تقریبی هفده متر است. مصالح به کار رفته در جرزهای آن شفته آهک با روکش ساروج و قطر آنها در حدود سه متر است.
ارسال شده توسط tarmineh | متن کامل