شورای فرهنگ عمومی استان کجاست؟

شورای فرهنگ عمومی، در واقع قرارگاه فرهنگ عمومی کشور است و بایستی تمام امور مربوط به فرهنگ عمومی در این شورا به تصویب برسد. و این در حالی است که عملکرد این شورا از بدو تأسیس تاکنون، نه تنها در استان قزوین که در سطح کشور هم علمکرد مناسبی نبوده است و این شورا نتوانسته است مدیریت فرهنگ عمومی را به دست گیرد.
ارسال شده توسط میزبان | متن کامل