کارگزاری بیمه کدام رفاه را برای بیمه شده تامین کرد؟

هیچ ظرفیتی افروده نشده مردم تاکستان از نبود دستگاه MRI رنج می برند
ارسال شده توسط توسعه تاکستان | متن کامل