«فروردین امروز» از بدیهیات اقتصاد امروز قزوین گزارش می‌دهد؛ سرمایه‌گذاریِ مشروط

گویی «سرمایه گذاری» در قزوین را هم باید به لیست بینوایان دیگر اضافه کرد. از قرار معلوم کسی نمی‌خواهد سرپرستی این قسمت مهم و حیاتی در اقتصاد ا ستان را برعهده بگیرد. سرمایه‌گذار چون طفلی نوپا و مردد در شهر به راه می‌افتد؛ اما چون کسی نیست آن‌طور که باید حمایتش کند و مراقبش باشد، زمین می‌خورد! در استان قزوین سرمایه گذاری بیشتر در قالب سفر تیم‌های تجاری و نمایندگان شرکت‌های بزرگ و کوچک برای احداث و یا مشارکت در واحدهای تولیدی یا خدماتی صورت می‌گیرد. این معامله زمانی برد_برد است که هم سرمایه گذار از قِبل آن به سود برسد و هم برای میزبان و سرمایه پذیر در شاخص‌هایی چون اشتغال، تولیدِ صادرات محور، قیمت تمام شده محصول و بهره وری، مثبت تمام شود.
ارسال شده توسط فروردین . امروز | متن کامل