تعادل مناسب بین حفظ منابع پایه و توسعه پایدار بخش کشاورزی ضروری است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : تعادل و هماهنگی مناسب بین حفظ منابع پایه آب و خاک و توسعه پایدار بخش کشاورزی ضروری است .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل