۵۰ درصد خاک های کشور دچار کمبود یک یا چند عنصر غذایی هستند

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور گفت : بیش از ۵۰ درصد خاک های کشور دچار کمبود یک یا چند عنصر غذایی هستند که باید راهکار مناسبی در این خصوص اندیشیده شود.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل