سالانه ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور تغییر وضعیت می دهند

رئیس انجمن علوم خاک ایران گفت : سالانه ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور تغییر وضعیت وتبدیل می شوند که تداوم این روند امنیت غذایی را دچار مشکل خواهد کرد.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل