تغییر الگوی مصرف مهمترین هدف در بحث امنیت غذایی است

مدیر کل محیط زیست و سلامت غذای وزارت جهاد کشاورزی گف: تغییر الگوی مصرف مهمترین هدف در بحث امنیت غذایی می باشد
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل