شهرداران همگام با آقای وکیل

کاش جریان اکثریت منتخبین شورای اسلامی شهر قزوین به وعده ها و شعارهای انتخاباتی خود مقید و پایبند بوده و بدون تاثیر پذیری از جریان قدرت،با توانمندی و استقلال کامل،نظارت متعهدانه وعالمانه برشهردارمنتخب ومجموعه تحت مدیریتی وی داشته تارضایت خداراکه دررضایت مردم متجلی ست جلب نمایند. هفته نامه تابان ارگان مطبوعاتی این جریان،سرمست ازپیروزی درانتخابات ،تلویحاپایان سیطره داودمحمدی برمجموعه امور شهری رانویدداد،که نشان از اراده ای قوی برای سلطه ی کامل برشهرداری که یک مجموعه اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی و...که تاثیرگذار در معادلات سیاسی نیز هست داد.
ارسال شده توسط سامان سروش | متن کامل