فرمان - داری

چند صباحی آرام بودم و سرم گرم کارها بود.تصمیم گرفته بودم قدری از حواشی دور باشم که ناگهان صدای سائیده شدن لاستیک خودرو بدلیل انحراف و ترمز در جاده شوسه توجه ام را به خودش جلب کرد.خودرویی که راننده اش کسی بود که تازه گواهینامه گرفته بودکسی که قرار بود مسافران را به منطقه زیبایی منتقل کند...کسی که خودروی امانی سوار شده بود که با روی هم گذاشتن داشته ها و اندوخته های جمعی از خانواده ها خریداری شده بود . توجه کنیم ؛ راننده باید مهارت داشته باشد و فرمان باید دست راننده باشد و دادن اختیار فرمان به سرنشین هرچقدر هم مهارت داشته باشد منجر به واژگونی و سقوط خواهد شد. بخاطر حفظ جان خودمان ، مسافران و سرنشینان ، خوب فرمانداری کنیم ! خصوصا که خودرو هم امانتی باشد
ارسال شده توسط توسعه تاکستان | متن کامل