خبرنگاران و حفره قدرت

به طور خاص در پیشه خبرنگاری که زمانی «ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ» بر سر در آن بود، حالا باید با نورافکن دنبال قلم تر و تمیزی بگردی که وامدار نیست و برای توسل به قدرت روی کاغذ نمی نشیند. از همین رو اشاره شد که حتی معانی و شمایل قدرت هم دگرگون شده و تا گوشه چشم یک مدیر و یا وعده ای حقارت بار پایین آمده؛ خبرنگاری که در حرفه خودش به آنچه که می خواسته_ و تصور می کنیم در بهترین حالت، آرمانی انسانی بوده_ نرسیده است، کوتاه ترین مسیر را نزدیکی به سرچشمه قدرت می یابد. نمی دانیم چه کسی را در این باره مقصر بدانیم.
ارسال شده توسط Narration | متن کامل