خانه مطبوعات کجاست؟

حسن شکیب‌زاده:روزی که از رسانه‌ها و از قول رییس خانه مطبوعات قزوین در دیدار با مدیرکل نوشتند که: «بدون اختصاص اعتبار مشخص برای خانه مطبوعات، برنامه‌ریزی ممکن نیست». من هم نوشتم: مگر قرار است در خانه مطبوعات برنامه‌ریزی هم بشود که پول نیست؟ آن روزها برخی از اهالی رسانه به حرف من خرده گرفتند، اما امروز که.........
ارسال شده توسط صفاری | متن کامل