افشاگری حضرتی ها: بخشش ۲۰ میلیارد تومانی!
خیابان شهید انصاری غربی یک فاجعه است / هر روز پیش بینی عزل خود را می کردم و مخالفان خود را پایدار می دانستند / حدود یک سوم سعدالسلطنه که خراب ترین بخش آن بود را میراث فرهنگی مرمت کرد اما به دروغ می گویند شهرداری آن را مرمت کرده است / آقای نصرتی در سعدالسلطنه کار چندانی انجام نداد / در یک شرایط سرشار از خشونت و ناپایداری به این نقطه رسیدیم

محمد علی حضرتی ها را کسی نیست در استان قزوین به مصر بودن و پافشاری کردن نشناسد .انگار همه چیز گذشته برای او تقدس است .میراث فرهنگی در خون اوست .آثار باستانی نه تنها استان بلکه همه جای ایران را به اسم و آدرس و ریز ریز مشخصات می شناسد .برای همین برخی او را پدر قزوین یا تاریخ شفاهی قزوین می شناسند .
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل