جذابیت شغلی قزوین برای مهاجران

اقتصاددان‌ها معتقدند آثار و تبعات مهاجرت داخلی در کشور از دید اجتماعی بسیار گسترده است. آثار مثبت این پدیده، رفع نیاز نیروی کار مناطق شهری است که معمولا با افزایش صنعتی شدن ارتباط دارد. اما آثار منفی آن عبارت از افزایش نرخ بیکاری در کوتاه مدت، افزایش بیکاری پنهان،گسترش فعالیت های غیر تولیدی و انواع مشاغل کاذب و غیررسمی مثل دست‌فروشی و دلالی است. این عوامل می‌تواند زمینه ساز مسائل بحران‌زاتری همچون افزایش آسیب های اجتماعی شود.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل