۶ هزار نفر از زنان روستایی استان قزوین آموزش های کشاورزی را فرا می گیرند

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : با عقد تفاهم نامه بین این مدیریت و مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ۶ هزار نفر از زنان روستایی تحت آموزشهای توانمند سازی قرارخواهند گرفت .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل