باغستان سنتی، قربانی توسعه قزوین

باغستان سنتی قزوین به عنوان ریه مرکز استان در حقیقت تداوم بافت تاریخی این کهن دیار به شمار می‌رود.هیچ باغستانی در کشور وجود ندارد که به اندازه باغستان سنتی قزوین در حیات فرهنگی- اجتماعی شهر تاثیر‌گذار باشد. در گذشته بین باغستان و خانه‌‌های مردم هیچ حائلی وجود نداشته و باغستان در ادامه بافت و در پیوند عمیق با نظام معماری شهر قزوین عمل کرده است به طوری که بخش‌های مختلف خانه‌‌های تاریخی قزوین به محلی برای نگهداری و فرآوری محصولات باغستان اختصاص داشته و به همین دلیل باغستان به عنوان یکی از آثار تاریخی- فرهنگی ایران در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. در این میان اما آنچه که سبب نگرانی‌هایی شده ، تخریب این باغستان است که علاوه بر کم آبی سال‌های اخیر، توسعه شهری قزوین هم یکی از مهم‌ترین عوامل آن به حساب می‌آید. در واقع اجرای پروژه‌‌های توسعه شهری در کنار کم آبی بیشترین آسیب‌ها را در روند تخریب باغستان سنتی قزوین داشته و آینده این میراث گرانبها را با تهدید جدی مواجه کرده است.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل