قصه‌ روز اول جشنواره به سر رسید

نخستین روز برگزاری مرحله استانی بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین با قصه‌گویی ۳۲ قصه‌گو به پایان رسید.
ارسال شده توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین | متن کامل