آمریکا جنایتکار نمی تواند ملت خود را اداره کند

حجت السلام موسوی موینی در ادامه افزودند: حق نباید از باطل بترسد ،کسانی که در مسیر دین خدا هستند نباید از ستمگران بترسند، ایشان در ادامه بیان کردند: آمریکای جنایتکار نمی تواند ملت خود را اداره و هدایت کند،جنایتکاری و ستم کاری آمریکا همین است که تسلیحات جنگی خود را بفروشد و کشور خود را اداره کند،این هم بخاطر همین است که خط و نشان می کشد.به این علت است که آمریکا عجب زور و قدرت دارد، نه بخدا آمریکا نه زور دارد و نه قدرت ولی بعضی از این کشورهای کوچگ عربی ترسو هستند
ارسال شده توسط روابط عمومی نماز جمعه شهرمحمدیه | متن کامل