مدیر اصفهانی و شهردار سابق قزوین، گزینه جدی شهرداری قزوین

شهردار اسبق قزوین هم یکی از گزینه های جدی اعضای اصلاح طلب شورای پنجم برای سکان مدیریت شهر قزوین است. آنهم زمانی که همه از حضور یکی از ۴ گزینه پروین نیا، صفری، فضلی و جعفری در شهرداری قزوین خبر می دهند.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل