گام نخست برای ثبت ملی بافت تاریخی روستای خیارج توسط میراث فرهنگی استان

در راستای حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی و منظر تاریخی– فرهنگی بافت روستاها، پروژه مطالعاتی تاریخی– فرهنگی روستای تاریخی خیارج واقع در جنوب دشت قزوین جهت آماده سازی و ارائه پرونده به شورای ثبت بافت تاریخی کشور به همت میراث فرهنگی، صنایع دستی استان قزوین آغاز شد.
ارسال شده توسط میراث فرهنگی | متن کامل