استاندار قزوین گفت: رسانه ها و خبرنگاران در موفقیت های استان سهیم هستند و در رشد و توسعه استان ایفای نقش می کنند.

همتی ادامه داد:به عنوان مثال در نزدیکی انتخابات برخی رسانه ها با برجسته کردن مشکل کارخانه هایی که مشکل مدیریت،دانش، فناوری و تاثیر پذیری از دوران سخت تحریم ها را داشتند به دنبال تخریب دولت بودند در حالیکه همه این مشکلات به دولت باز نمی گشت و دولت به لحاظ قانونی نیز در بسیاری از موارد امکان ورود به مسائل واحدهای تولیدی را نداشت و ندارد.
ارسال شده توسط درز | متن کامل