استاد یگانه چهل تکه‌دوزی قزوین در پیچ و خم فراموشی

همیشه در اطراف ما عناصری وجود دارند که مایلیم از آنها حفاظت کنیم و به عنوان میراث به نسل‌های آینده انتقال دهیم‌. ارزش آنها نه تنها به دلیل وجود خودشان و یا شاید ارزش‌های اقتصادی آنهاست‌؛ بلکه به دلیل احساسات خاصی است که در وجود ما ایجاد می‌کنند ‌یا اینکه باعث می‌شوند فکر کنیم به یک سرزمین‌، سنت و سبک زندگی خاصی تعلق داریم‌. شاید این میراث، یک شی حفاظت شده‌، یک بنای کاوش شده یا آوازی سروده شده و قصه‌ای روایت شده باشد‌. این آثار هر شکلی که داشته باشد؛ بخشی از یک کشور هستند و حفاظت از آنها به تلاش فعال و مناسب ما نیاز دارد‌.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل