ظرفیت سازی بعد از تولید محصولات کشاورزی در حال شکل گیری است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : هم اکنون بیش از ۸۵ درصد محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور با خود اتکایی تولید می شود ظرفیت سازی بعد از تولید در کشور در حال شکل گیری است .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل