برگزاری کارگاه های تدبیر تغذیه در ماه رمضان در فرهنگسرا شهید رجایی قزوین

کارگاه های تدبیر تغذیه در ماه رمضان با عنوان «سفره های سالم ماه رمضان» در فرهنگسرا شهید رجایی قزوین برگزار می شود.
ارسال شده توسط سازمان فرهنگی شهرداری | متن کامل