بهره گیری از ظرفیت های مستعد کشاورزی منتج به توسعه پایدار خواهد شد

مدیر عامل کانون جهادگران کشور گفت : باید از ظرفیت ها و پتانسیل های مستعد کشاورزی در رسیدن به توسعه پایدار استفاده کرد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل