خود اتکایی و خود کفایی رویکرد اصلی بخش کشاورزی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : رسیدن به خوداتکایی و خودکفایی رویکرد مهم بخش کشاورزی است که باید برای رسیدن به آن تلاش کرد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل