مبارزه شیمیایی با سن غلات در سطح ۱۱ هزار هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان قزوین انجام شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت : مبارزه شیمیایی با سن غلات در سطح ۱۱ هزار و ۷۰۸ هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان قزوین انجام شده است.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل