پویایی دولت با تغییرات مدیریتی در قزوین

اگر استاندار در نشست با منتخبان نماینده عالی دولت در قزوین در مورد تغییر مدیران سکوت کرد؛ هر چند پیشتر از خانه تکانی مدیریتی گفته بود؛ اما این بار معاونش با صراحت اعلام کرد که «اجازه مصادره مسئولیت را به مخالفان دولت نمی‌دهیم»؛ البته نماینده پیشین تاکستان هم پویایی دولت روحانی در دور دوازدهم را مستلزم تغییر مدیران ناهمسو عنوان کرد.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل