چهار مهارت هنری استان قزوین در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسید .

به منظور حفظ و احیای مواریث فرهنگی، مهارت‎ سنتی ساخت تنور، نقاشی سنتی روی چوب، مهارت پولک دوزی سنتی و مهارت نمد مالی سنتی در حوزه صنایع دستی قزوین در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسید.
ارسال شده توسط میراث فرهنگی | متن کامل