رئیس بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام کیست؟!

گرچه، در قانون اساسی، وضعیت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنا به دلائل نامعلومی مشخص نگردیده است، اما از همان ابتداء تا پایان دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی- رئیس جمهور هر دوره؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. آیا در ماههای باقی مانده دولت یازدهم- دکتر روحانی بعنوان رئیس جمهور و مجری قانون اساسی، حق خویش را برای تصدی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تجویز مقرر در مواد ۲ و ۳ آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب ۱۳۶۶ و ۱۳۶۸ بعنوان یک دولت قانونمند و مدعی " تدبیر و امید" حفظ و مطالبه خواهد کرد؟
ارسال شده توسط انتخاب خبر | متن کامل