ترویج استفاده از انرژی های نو در ساختمانهای شهر مدنظر قرار بگیرد

اعضای شورای شهر در جریان بررسی برنامه راهبردی ۵ساله دوم شهرداری قزوین بسترسازی و ترویج استفاده از انرژی های نو در ساختمانهای شهر (با تأکید بر ساختمانهای بلند مرتبه) را مورد تأکید قرار دادند.
ارسال شده توسط مشورت | متن کامل